VitaSC

ZMIANY W KWARANTANNIE I IZOLACJI – OD 24.10

Izolacja z mocy prawa – gdy jest dodatni test (informacja w systemie)

Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest poddana obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, chyba że osoba ta została skierowana do izolatorium lub poddana hospitalizacji.

Informacja o wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Kwarantanna – tylko informacja w systemie

W przypadku objęcia przez organy inspekcji sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa wyżej. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się.

Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Uwaga! Kwarantanną nie obejmuje się już wspoldomowników osoby odbywającej kwarantannę!

Wypłata wynagrodzenia/świadczenia z tytułu choroby – na podstawie informacji z systemu

Podstawą wypłaty osobie poddanej kwarantannie albo izolacji w warunkach domowych, za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, wynagrodzenia, lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest informacja w systemie, o objęciu tej osoby kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia bezpłatnie informację, o której mowa, płatnikowi składek  na profilu informacyjnym płatnika składek.

W przypadku nieprzekazania płatnikowi składek informacji w sposób określony powyżej, pracownik, w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych, składa pracodawcy albo podmiotowi obowiązanemu do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, określonego w odrębnych przepisach, pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie to można złożyć również za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Brak obowiązku kwarantanny dla ozdrowieńców

Obowiązku odbycia kwarantanny, nie stosuje się wobec osoby, która odbyła hospitalizacje, izolacje lub izolacje w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

To bardzo ważna informacja, gdyż wiem, że w praktyce zdarzało się ponowne kierowanie ozdrowieńców na kwarantannę.

To tyle ze zmian na dzisiaj. Przypominam – kwarantanna ma miejsce po kontakcie z osobą zakażoną. Izolacja domowa lub szpitalna – w przypadku stwierdzenia pozytywnego wyniku testu na SARS-CoV-2.

Kwarantanna co do zasady trwa 10 dni od kontaktu z zakażonym, izolacja trwa minimum 10 dni od wyniku pozytywnego na obecność wirusa(ale tutaj decyduje lekarz rodzinny o ostatecznej długości takiej izolacji). Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób objawowych – tu mówimy, że izolacja trwa nie krócej niż 13 dni od wystąpienia objawów.

całość informacji tutaj

treść rozporządzenia  Rady Ministrów tutaj